wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

I Wstęp

1.  Administratorami danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu procordis.eu (Serwis) są:
PRO CORDIS” s.c. Libergal, Łyssy, Wychota  z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 1 B w Jeleniej Górze (dalej: Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca). Kontakt: jccs@procordis.eu 

.

2. Każdy z Administratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: jccs@procordis.eu.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

5. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratorów został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności. Administratorów nie łączy współadministrowanie w rozumieniu art. 26 RODO.

II Gromadzone Dane - Informacje Podstawowe

1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratorów danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.

2. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratorów - innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratorów (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze),
3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

4. Administratorzy informują, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych do innego administratora,
6) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

6. Dane zostały pozyskane przez Administratorów bezpośrednio od użytkownika. Administratorzy mogą również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

III Dane Osobowe Przekazywane Przez Użytkownika

III A Kontakt Mailowy Lub Telefoniczny

1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

2. Administratorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

 

III B Facebook

1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratorów prowadzone w mediach społecznościowych.

2. Przychodnia Zabobrze jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca , dostępną pod adresem https://www.facebook.com/(dalej jako Fanpage). Przychodnia Zabobrze jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

3. Przychodnia Zabobrze przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda";

4. Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca ma prawo do przetwarzania:
a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych);
c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

6. Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka);
b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.

7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Przychodnię Zabobrze – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca na podstawie zawartych umów.

8. Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca nie będzie przekazywała danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

9. Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Przychodnia Zabobrze oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
a) w niniejszym dokumencie;
b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.

11. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).

12. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III C Ankieta Satysfakcji Pacjenta

1. Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca może gromadzić dane osobowe zawarte w informacjach przekazanych przez użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw3isak9dPBdayes-_QqymKWIDk--uWJzAT_PbYmadIqSlfA/viewform, przeznaczonego do przekazywania pochwał, skarg lub wniosków.

2. Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do odniesienia się do pochwał, skarg lub wniosków zgłaszanych za pośrednictwem formularza (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". W zakresie, w jaki przekazywane dane osobowe nie są niezbędne dla takiego działania, są one niezwłocznie usuwane.

3. Jeleniogórskie Centrum Chorób Serca ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do odniesienia się do pochwał, skarg lub wniosków zgłaszanych za pośrednictwem formularza.

4. Podanie danych, wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla wysłania pochwały, skargi lub wniosku. Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości wysłania takiej wiadomości.

IV Dane Gromadzone Automatycznie

1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratorów do administrowania Serwisem.

5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.

6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „POLITYCE COOKIES”: https://www.procordis.eu/polityka-cookies.

V Postanowienia Końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisu

2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorami partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administratorzy sugerują, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

3. Administratorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
1) rozwoju technologii,
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
3) rozwoju Serwisu.

4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administratorzy powiadomią użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Skontaktuj się z nami

+48 75 643 16 80 

© 2024 Przychodnia Zabobrze - Centrum Medyczne Jelenia Góra - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl